Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

İstanbul Portföy Yönetim A.Ş. ("şirket") olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle, şirket olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu’na (“kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Şirketimiz kişisel verilerinizin kanun’un 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dereboyu Cad. No:78 Kat 4 34347 Ortaköy Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul portföy Yönetim A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirketimiz tarafından ve/veya şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirket tarafından ve/veya şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.istanbulportfoy.com adresindeki; şirket politikalarımız ve bağlı olduğumuz mevzuat doğrultusunda güncellenebilecek olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası’ndan ulaşabilirsiniz. işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları dahilinde şirketimiz tarafından, 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu ve tebliğleri, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ve ilgili tüm mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler gereği sermaye piyasası kurumu (spk), masak, t.c. merkez bankası ve sair kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarına, borsa istanbul, merkezi kayıt kuruluşu, portföy yönetimi ve saklanması için şirketimizin sözleşme imzaladığı finansal kurum ve kuruluşlar ile sair kanunen yetkili kılınmış özel kişi ve kuruluşlara, mevzuatın zorunlu kıldığı veya izin verdiği hallerde; faaliyetlerimizi yürütebilmek ve şirketimizce sunulan hizmetlerden müşteri memnuniyetini artırmak üzere şirketimizce hizmet/ destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program ortağı olunan yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlara www.istanbulportfoy.com internet adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından elektronik ve/veya fiziki ortamda, e-posta, faks, telefon, posta, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ve pazarlama ekipleriyle yapılan yazılı/ dijital iletişim kanalları yöntemiyle ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, şirketimizden;

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer yasal hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize www.istanbulportfoy.com adresinde yer alan “istanbul portföy yönetim anonim şirketi 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu’nun uygulanmasına ilişkin başvuru formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirketimiz adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla veya başvuru formu’nda yazılı sair yöntemlerle iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.