UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ SURETİYLE ELEKTRONİK ORTAMDA HESAP AÇILIŞI SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Portföy Yönetim A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.istanbulportfoy.com internet sitemizde yer alan İstanbul Portföy Yönetim A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan da erişebilirsiniz.

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, Şirketimiz internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden form doldurmak suretiyle “yatırımcı” olmak talebiyle Şirketimize başvuran potansiyel müşterilerin risk değerlendirmelerinin yapılması akabinde risksiz olduğu tespit olunan kişilerle dijital kanallardan görüntülü görüşme yapılması, yüz tanıma da dahil uzaktan kimlik tespitine başlanması ve uzaktan kimlik tespiti yapılması, hesap açılışına ilişkin sözleşme süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında, aşağıda sayılan kişisel verilerinizi, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkeleri gözetmek suretiyle, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak topluyor ve işliyoruz: 

 • Ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, uyruk, anne ve baba adı, kimlik belgesinin türü ve numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik belgenizin görüntüsü, imza, medeni durum gibi kimlik bilgileriniz,
 • İkamet adresi, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,
 • Çalıştığınız sektör, işyeri, unvanınız gibi mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Aylık ortalama gelir, banka hesap bilgisi gibi finansal bilgileriniz,
 • Şirketimizle tesis etmek istediğiniz ilişkinin amacı ve mahiyetine, işleme konu malvarlığınıza ve fonların kaynağına ilişkin bilgiler gibi risk yönetimine dair bilgileriniz,
 • İşlem durumu, log kayıt bilgileri, log-in/log-out tarihi gibi işlem güvenliği verileriniz,
 • Görüntülü görüşme kayıtlarınız ve kimlik eşleştirmesi için kullanılan biyometrik fotoğrafınız gibi biyometrik verileriniz,
 • Hesap açılışının gerçekleştirilmesiyle Şirketimizde size tahsis edilen müşteri numarası, müşteri tipi, kullanıcı hesabı bilgisi gibi müşteri verileriniz. Uzaktan kimlik tespiti suretiyle hesap açılışı sürecinde kişisel verileriniz, doğrudan tarafınızdan, mobil uygulamamız, internet sitemiz üzerinden doldurduğunuz talep formu ve uzaktan kimlik tespiti yöntemine özgülenmiş dijital kanallar üzerinden yapılacak görüntülü görüşme vasıtasıyla elektronik ortamdan elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5/2 maddesinin (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”, (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak ve gerekmesi halinde Kanun’un 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden, özel nitelikli kişisel veri olan biyometrik verileriniz ise Kanun’un 6/3 maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmediği sürece, Kanun’un 6/2 maddesi gereği açık rıza vermeniz halinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan işleme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı ve Kanun’un 8.  maddesine uygun, idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmış olarak, Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespit Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1), Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1) gibi Şirketimizin bağlı olduğu mevzuat kapsamında, gerekli olduğu durumlarda, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla ve uzaktan kimlik tespiti sürecinde bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Şirketimize teknik alt yapı kurulumunu ve desteğini sağlayan iş ortağı ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilmektedir.

 Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi; 

 • Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Dereboyu Cad. No: 78 Kat: 4 34347 Ortaköy Beşiktaş / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat yukarıdaki adrese başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle istanbulportfoy@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@istanbulportfoy.com adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

 Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.